Vyhlásenie o ochrane osobných údajov shopalike.sk

(Stav: 18.04.2023)


Upraviť nastavenia ochrany osobných údajovVšeobecnosti

My, spoločnosť Ladenzeile GmbH, prevádzkujeme inšpiračné portály a portály na porovnávanie výrobkov Ladenzeile v Nemecku a Rakúsku, ako aj Shopalike v ďalších európskych krajinách. Naše portály je možné zobraziť prostredníctvom stolových počítačov, ako aj prenosných koncových zariadení vrátane aplikácií (ďalej nazývané aj „webové stránky“). Platná je vždy tá verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktorá je aktuálne zverejnená na našich webových stránkach, a to v okamihu, kedy je stránka používaná. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži pre vašu informáciu o tom, ktoré osobné údaje ,za akým účelom a v akom rozsahu spracovávame, v prípade ak používate naše webové stránky alebo nami poskytované služby. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na vašu osobu, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, používateľské správanie a prípadne IP adresa. Nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov majú nadnárodnú platnosť pre všetky naše portály, pričom špeciálne formy spracovania môžu byť uplatnené pre jednotlivé portály.

Prevádzkovateľ:

Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlín, Nemecko

(ďalej „my“), kontaktná e-mailová adresa service@ladenzeile.com. Ďalšie informácie nájdete pod našou tirážou.


Zodpovedná osoba

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@ladenzeile.com alebo na našej poštovej adrese s dodatkom „Datenschutzbeauftragter“ (zodpovedná osoba) (Ladenzeile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Nemecko ).

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára, budeme údaje, ktoré nám oznámite, ukladať do pamäte, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré sa vyskytnú v tejto súvislosti, vymažeme po tom, ako už nebudú potrebné, alebo obmedzíme ich spracovanie, ak ich budeme povinní zo zákona určitý čas uschovávať.


1. Zásada spracovania údajov

Ochranu osobných údajov našich používateľov berieme vážne. Spracovávame vaše osobné údaje len vtedy, ak nám zákon dovoľuje údaje spracovať alebo ak ste spracovaniu údajov dali svoj súhlas. Ak a pokiaľ použijeme pre jednotlivé funkcie našej ponuky poskytovateľov služieb alebo ak by sme chceli použiť vaše údaje na reklamné účely, poskytneme vám k tomu nižšie uvedené podrobné informácie.


2. Používanie našich webových stránok

aa. Nepretržite získavané údaje

Naše webové stránky je možné využívať na inšpiračné a porovnávacie služby v zásade bez uvedenia osobných údajov. Keď navštívite naše webové stránky, automaticky sa zhromažďujú len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač z technických dôvodov zašle na náš server. K týmto údajom patrí:

- IP adresa (v pseudonymizovanej forme)
- ID mobilného zariadenia
- dátum a čas požiadavky
- rozdiel časovej zóny od greenwichského času (Greenwich Mean Time, GMT)
- konkrétna stránka zobrazená užívateľom
- status prístupu/stavový kód HTTP (úspešné odoslanie, chyba atď.)
- príslušné množstvo prenesených dát
- webová stránka, od ktorej prišla požiadavka (referenčná URL)
- prehliadač
- operačný systém a jeho povrch
- jazyk a verzia softvéru prehliadača

Tieto údaje sú väčšinou potrebné z technického hľadiska, aby vám bolo možné zobraziť naše webové stránky a zabezpečiť ich stabilitu a bezpečnosť. Okrem toho sa tieto údaje spracovávajú na štatistické účely a na zlepšenie našej ponuky.

bb. IP adresa

Pritom je z technických dôvodov potrebné aspoň dočasné zaznamenávanie IP adresy, aby bol možný prenos webových stránok do počítača používateľa. Pred akýmkoľvek spracovaním IP adresy skracujeme, a prenášajú sa ďalej len v pseudonymizovanej forme. Neskrátené a nepseudonymizované IP adresy sa neukladajú do pamäti a ďalej sa nespracovávajú. Takto môžeme naviac na všetkých našich webových stránkach, ktoré boli vyvolané z určitého regiónu, zobraziť obsahy s regionálnym významom. Táto takzvaná geo lokalizácia, teda priradenie zobrazenia webových stránok k miestu zobrazenia prebieha výlučne na základe pseudonymizovanej IP adresy a len po geografickú úroveň spolkových krajín/regiónov. Z takto získaných geografických informácií nemožno v žiadnom prípade robiť závery o konkrétnom mieste pobytu používateľa. Naše servery okrem toho ukladajú vašu pseudonymizovanú IP adresu na 14 dní pre vlastné bezpečnostné účely.

cc. Vaše údaje

Okrem toho spracovávame nasledujúce osobné údaje, ak ich uvediete z vlastného podnetu, napríklad v rámci registrácie, hry o ceny, otázky pre nás alebo pri objednaní zasielania noviniek atď.:

- komunikačné údaje (telefónne číslo, e-mail, adresa)
- prihlasovacie údaje s heslom
- komentáre, príspevky a i.

Okrem toho možno s cieľom optimálneho stvárnenia našich webových stránok a na optimálne zobrazovanie reklám spracovávať a využívať aj údaje (napr. pomocou cookies), ktoré síce neobsahujú vaše meno a údaje o vás osobne, po právnej stránke však môžu byť hodnotené ako pseudonymné údaje. Venujte preto, prosím, pozornosť nižšie uvedeným podrobným informáciám o cookies.


3. Právne základy a účel spracovania

Ak nie sú ďalej uvedené žiadne špeciálne zákonné základy, platí nasledujúce: Osobné údaje spracovávame v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (VNOÚ) na základe zmluvy alebo pri vykonávaní opatrení pred uzavretím zmluvy (čl. 6 písm. b) VNOÚ), po udelení súhlasu (čl. 6 písm c! VNOÚ), na základe oprávneného záujmu (čl. 6 písm c) VNOÚ) alebo zákona (čl. 6 písm c) VNOÚ), ako aj s cieľom ochrany životne dôležitých alebo verejných záujmov (čl. 6 písm d) VNOÚ).

Ak spracovávame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, spracovávame ich len vtedy, ak je to potrebné na ochranu nášho oprávneného záujmu a na základe dôsledného zváženia, či neprevažujú vaše záujmy, základné práva a základné slobody (čl. 6 ods. 1 písm f) VNOÚ). Naším oprávneným záujmom je:

- vykonávanie našej podnikateľskej činnosti v prospech všetkých našich pracovníkov a vlastníkov podielov
- možnosť ponúkať vám náš portál ušitý na mieru, informovať vás o ponukách a výrobkoch našich partnerov a náš servis neustále vylepšovať a tým zvyšovať náš obrat
- predchádzať podvodom, zabezpečovať bezpečnosť siete a informácií, ako aj spoľahlivosť našich služieb, resp. výrobkov, ako aj presadzovanie občiansko-právnych nárokov

V prípade, že sa údaje spracovávajú na iný účel, než aký sa uviedol pri zhromažďovaní údajov, vykoná sa podľa čl. 6 ods. 4 VNOÚ kontrola kompatibility. Ďalšie spracovávanie je potom prípustné len vtedy, ak je pôvodný účel zlučiteľný s novým účelom alebo je spracovávanie povolené na základe osobitného právneho základu. Uznané kompatibilné účely sú o. i. uplatnenie, vykonávanie a obhajovanie občiansko-právnych nárokov, ak neexistuje žiadny prevažujúci záujem dotknutej osoby. V takomto prípade budete informovaný o zmene účelu. Ak nie je nový účel zlučiteľný s účelom pri zhromažďovaní údajov, vykoná sa nový zber údajov na novom právnom základe. Aj v tomto prípade budete o zmene účelu informovaný.


4. Miesto spracovania

Vaše osobné údaje neprevádzame do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru s výnimkou prípadu, ak to povoľuje VNOÚ. O tom, či tretie osoby, s ktorými máte vlastný zmluvný vzťah (napríklad s Facebookom, ak máte vlastný účet na Facebooku) prenášajú údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, nemáme žiadnu vedomosť a nemáme na to žiadny vplyv.

Niektorí z našich partnerov spracúvajú údaje v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Aby sme zabezpečili vaše osobné práva aj v rámci prenosov údajov, používame pri tvorbe zmluvných vzťahov s príjemcami v tretích krajinách štandardné zmluvné klauzuly Komisie EÚ podľa čl. 46 ods. 2 písm c) VNOÚ. Ich plné znenie môžete nájsť pod odkazom https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_sk, prípadne tieto dokumenty môžete vyžiadať od nás, na uvedených kontaktoch.


5. Pôvod osobných údajov

V určitých prípadoch dostávame aj údaje preto, že ste dali na ich zasielanie svoj súhlas. Ako viete, pravidelne poskytujeme na stiahnutie aplikácie na stránkach tretích poskytovateľov (ako napr. App Store, Play Store atď.). Ak sa podľa aplikovateľných používateľských podmienok takýchto poskytovateľov stávame vaším zmluvným partnerom pre nadobúdanie takýchto aplikácií, spracovávame údaje, ktoré nám poskytne tretí poskytovateľ v rozsahu potrebnom pre plnenie zmluvy, aby ste mohli aplikácie stiahnuť na svoje mobilné zariadenie.


6. Súhlas

Vaše osobné údaje spracovávame len vtedy, ak nám spracovanie údajov povoľuje zákon alebo ak ste nám na spracovanie údajov dali svoj súhlas.


a. Formuláre pre názory a spätnú väzbu

Ak použijete našu funkciu spätnej väzby, budú sa registrovať vami dobrovoľne poskytnuté údaje o hodnotení shopu alebo značky. Pre tento účel zaregistrujeme váš názor a vašu IP adresu. Takéto údaje budú zverejnené len vtedy, ak sa to uvedie osobitne v príslušnom poli formulára. IP adresa nebude zverejnená. Ďalej zašleme hodnotením dotknutým shopom číslo zákazníka a objednávky, ak ho uvediete v poli formulára. Nezadávajte žiadne hodnotenia shopu, ak nesúhlasíte s postúpením týchto údajov shopu, resp. s ich zverejnením.

Ak nám pošlete kritiku, pochvalu alebo nápady prostredníctvom formulára spätnej väzby, môžete tu uviesť svoje údaje podľa vlastnej voľby. Zohľadnite, prosím, že na vašu spätnú väzbu budeme môcť odpovedať len vtedy, ak nám oznámite svoju e-mailovú adresu. Vašu e-mailovú adresu použijeme len na odpoveď na spätnú väzbu a nepostúpime ju žiadnej tretej osobe. Použitie formulára spätnej väzby je dobrovoľné a nie je potrebné na využívanie služieb našich webových stránok.

b. Odporúčania e-mailom

Ak sa prihlásite k tejto službe, súhlasíte s tým, aby sme vaše osobné údaje použili na zasielanie odporúčaní e-mailom. V e-mailových odporúčaniach vám zasielame v pravidelných intervaloch odporúčania výrobkov prostredníctvom e-mailu. Táto služba je nezávislá od objednania našich noviniek. Prihlásenie sa na e-mailové odporúčania je dobrovoľné a nie je potrebné na využívanie služieb našich webových stránok. Ak už nechcete túto službu ďalej využívať, môžete svoj súhlas so zasielaním e-mailových odporúčaní a s uložením vašej e-mailovej adresy kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na newsletter@ladenzeile.com.

c. Novinky

Cez naše webové stránky si môžete objednať novinky od Ladenzeile a Shopalike. Objednaním noviniek súhlasíte s použitím vašich osobných údajov na zasielanie noviniek. Novinky vás informujú pravidelne e-mailom o najnovších kolekciách, trendoch, špičkových značkách, exkluzívnych akciách, rabatoch a aktuálnych dobropisoch.

Pre prihlásenie sa na naše novinky používame tzv. double-opt-in metódu. To znamená, že vám po vašom prihlásení pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom vám požiadame o potvrdenie, že si želáte byť prihlásený na odber. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie sa zablokujú a po mesiaci sa automaticky vymažú. Okrem toho ukladáme vždy vaše použité IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Cieľom tejto double-opt-in metódy je preukázať vaše prihlásenie a príp. odhaliť zneužitie vašich osobných údajov.

Povinným údajom pre odber našich noviniek je výlučne vaša e-mailová adresa. Svoje údaje môžete dobrovoľne rozšíriť o ďalšie údaje a záujmy. Tieto údaje sa použijú, aby sme vás mohli osobne osloviť a prípadne novinky prispôsobiť vašim osobným záujmom. Po potvrdení uložíme do pamäte vašu e-mailovú adresu s cieľom zasielania noviniek. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm a) a b) VNOÚ.

S cieľom merania úspešnosti našich noviniek spracovávame údaje týkajúce sa vás, ak a pokiaľ otvoríte novinky. Na meranie úspešnosti používame takzvané web-beacons, resp. tracking-pixeln (jednopixelové obrazové súbory), ktoré sa nachádzajú v novinkách, ktoré ste dostali. Aby sa zobrazili obrázky z noviniek, sťahuje vaše zariadenie obrazové súbory zo servera. Pritom sa hore v 2. odseku menované údaje registrujú s vašou e-mailovou adresou a individuálnym identifikačným číslom („ID“). Toto ID obsahujú aj linky uvedené v novinkách. Zo získaných údajov vytvárame používateľský profil, aby sme mohli novinky prispôsobiť vašim individuálnym záujmom. Pritom registrujeme, kedy ste naše novinky prečítali, na ktoré odkazy ste klikli a z toho usudzujeme, aké sú vaše osobné záujmy. Tieto údaje spájame s vašimi úkonmi vykonanými na našej webovej stránke. Ak nesúhlasíte s vyhodnotením vášho používateľského správania, môžete voči tomu namietať tak, že kliknete na opt-out odkaz alebo tým, že sa z noviniek odhlásite. Právnym základom merania úspešnosti a analýzy je čl. 6 ods. 1 písm. a!, b) a f) VNOÚ. Na zasielanie noviniek a analýzu vášho používateľského správania používame služby spoločnosti GetResponse Sp. z o.o, Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Poľsko. Ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžete nájsť na: https://www.getresponse.com/legal/privacy. Právnym základom na postúpenie vašej e-mailovej adresy poskytovateľovi služieb je čl. 6 ods. 1 písm f) VNOÚ, ako aj čl. 28 ods. 3 bos 1 VNOÚ.

Objednanie noviniek a súhlas s uložením e-mailovej adresy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť buď cez odkaz na konci každých noviniek, alebo e-mailom na e-mailovú adresu newsletter@ladenzeile.com alebo napríklad správou na kontaktné údaje uvedené v tiráži.

d. Registrácia

aa. Registrácia s prihlasovacím menom na Ladenzeile a Shopalike

Máte možnosť registrovať sa na našej webovej stránke, pričom vás požiadame o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné pre jej používanie a personalizáciu: e-mailová adresa, heslo a vami uvedené pohlavie. Heslo sa u nás ukladá v zašifrovanom tvare. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm a) a b) VNOÚ.

Aj pre registráciu používame metódu double-opt-in. To znamená, že registrácia bude ukončená až vtedy, ak predtým svoje prihlásenie potvrdíte cez potvrdzovací e-mail zaslaný vám na tento účel kliknutím na odkaz v ňom uvedený. Ak registráciu nepotvrdíte do 48 hodín, bude táto automaticky vymazaná z našej banky údajov.

Vykonávame analýzy o správaní sa používateľov na našej webovej stránke. A to na pozadí nášho úsilia o neustále zlepšovanie našej služby. Tieto vyhodnotenia nie sú personifikované, ale vykonávajú sa pseudonymizovaným spôsobom. Osobné informácie využívame len interne v rámci firmy a postupujeme ich ďalej len takým firmám, ktoré sú zapojené do plnenia zmlúv s vami uzavretých. Inak tretím osobám osobné informácie neposkytujeme, ibaže by sme boli povinní ich poskytnúť – napríklad na základe súdneho alebo úradného nariadenia – alebo ak ste nám na to dali výslovný súhlas.

bb. Registrácia prostredníctvom Facebooku

Poskytujeme vám možnosť jednoduchej registrácie cez váš facebookový účet prostredníctvom funkcie Facebook connect. Využívanie funkcie Facebook connect podlieha podmienkam ochrany údajov (https://www.facebook.com/about/privacy) a používateľským podmienkam Facebooku. Facebook je sociálna sieť spoločnosti Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko). Vo Facebooku máme integrované rôzne služby vo forme webových stránok (tzv. fanúšikovské stránky) a aplikácií.

Ak sa rozhodnete pre registráciu s vaším účtom na Facebooku, tak vás v prvom kroku priamo presmerujeme na Facebook. Facebook vás v ďalšom kroku požiada o prihlásenie alebo registráciu. Ak ste v tejto chvíli už prihlásený na Facebooku, preskočí sa tento krok týkajúci sa prihlásenia. Dôležité: Týmto sa nedozvieme, aké máte prihlasovacie údaje. V rámci registrácie prostredníctvom Facebook Connect prenáša Facebook vaše profilové údaje na Facebooku a vaše „verejné informácie“ (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/). „Verejne“ znamená v súvislosti s Facebookom, že tieto údaje môže vidieť každý aj mimo Facebooku. K tomu patria vaše meno, váš profilový a titulný obrázok, pohlavie, vaše siete, vaše používateľské meno (Facebook URL) a vaše používateľské identifikačné číslo (Facebook ID). Naopak, aj naše údaje sa môžu preniesť na váš facebookovský profil. Ak sa u nás prihlásite prostredníctvom Facebook connect, uložíme a spracujeme vaše k nám prenesené údaje s cieľom registrácie. Na registráciu potrebujeme nakoniec ešte vašu e-mailovú adresu, ktorú ste si uložili na Facebooku, aby sme vás mohli kontaktovať nezávisle od Facebooku a mohli vám zriadiť prístup. Ak by ste totiž niekedy zrušili spojenie medzi aplikáciou Facebook a vaším profilom, budete môcť ďalej svoj profil na portáli Ladenzeile využívať cez funkciu „zabudnuté heslo“. Prevzali sme teda v rámci registrácie uvedené údaje od Facebooku a tým zriadili účet na Ladenzeile alebo Shopalike.

cc. Registrácia s Google

Registrovať u nás sa môžete aj so svojím účtom na Google. Účet Google je používateľský účet pre všetky služby od Google, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Ak by ste sa chceli u nás registrovať so svojím účtom na Google, budete najprv presmerovaný na Google. Tam budete vyzvaný, aby ste sa prihlásili svojím používateľským menom a heslom. My sa, samozrejme, vaše prihlasovacieho údaje nedozvieme. Ak ste už na Google prihlásený, tento krok sa preskočí. V nadväznosti na to vám Google oznámi, ktoré údaje nám odoslal (k nim patria: e-mailová adresa, celé meno, profilový obraz, URL profilu ako verejne dostupné informácie vášho profilu). Potvrdíte to tlačidlom „Akceptovať“. Zo zaslaných údajov vytvoríme váš zákaznícky profil. Ak sa u nás prihlásite prostredníctvom účtu Google, uložíme a spracujeme vaše údaje k nám prenesené s cieľom registrácie. Nám prístupné informácie vášho účtu Google môžete kedykoľvek zmeniť tu: https://myaccount.google.com/permissions.


7. Odvolanie súhlasu

Akýkoľvek nám poskytnutý súhlas na zisťovanie a ukladanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou pre budúcnosť. Napíšte na adresu:


Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlín, Nemecko


alebo nám pošlite e-mail na privacy@ladenzeile.com.


8. Používanie cookies a podobných technológií

a. Všeobecné vyhlásenie o cookies

Naše webové stránky používajú cookies a podobné technológie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na vašom zariadení do adresára na to určeného. Tým dostávame my alebo tretí poskytovateľ určité informácie o vašom využívaní našej webovej stránky.

Používame dva druhy cookies. Na jednej strane používame technicky nevyhnutné cookies, bez ktorých by bola obmedzená funkcionalita našej webovej stránky. Používateľské údaje získané týmito cookies sa nepoužijú na vytváranie používateľského profilu. Ďalej používame na prezentáciu našej webovej stránky cookies, ktoré nie sú nevyhnutné. Robíme to na účely marketingu a analýz, aby sme zlepšovali kvalitu našej webovej stránky a jej obsah, prispôsobili ju záujmom používateľov a aby bola priateľská voči používateľom. Ďalšie informácie o jednotlivých analytických službách nájdete pod „Cookies tretích poskytovateľov služieb“.

Vo všeobecnosti môžete ukladaniu cookies na vašom pevnom disku zabrániť alebo obmedziť ho tým, že si vo svojom prehliadači zvolíte nastavenie „Neakceptovať žiadne cookies“. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že akceptuje cookies. Môžete svoj prehliadač nastaviť aj tak, že sa vás pred uložením cookies opýta, či súhlasíte. Nakoniec môžete uložené cookies kedykoľvek aj vymazať. Podrobné informácie o tom, ako to možno urobiť na rôznych prehliadačoch, získate na nasledujúcich internetových stránkach: youronlinechoices, Network Advertising Initiative a/alebo Digital Advertising Alliance. Pre informácie, ako môžete tieto nastavenia vykonať na svojom mobile, použite, prosím, návod na obsluhu svojho mobilného telefónu. Ak neakceptujete žiadne cookies, môže to mať za následok obmedzenie funkcií webovej stránky.

b. Prehľad všetkých súborov cookie (jednotný pre všetky platformy v angličtine)

Type of Cookie Name Provider Description Lifetime Link to Privacy Policy
Essential
vmCh Ladenzeile Informs us about the marketing channel that user came from. 5 years
vmCompass Ladenzeile Used to track A/B test groups. 5 years
vmLife Ladenzeile Used to identify users. 5 years
vmPopups Ladenzeile Informs us whether the email subscription pop-up has been closed or not. 6 months
vmRecentHistory Ladenzeile Used to show you the recently viewed items. 30 days
vmTracking Ladenzeile Used to identify the session. 5 years
vmAuth Ladenzeile Used to identify users that are currently logged in on one of our platforms. 30 days
_sp_enable_dfp_personalized_ads Sourcepoint Serves as a basis for decision-making as to whether the Google Ad Manager (DfP) may be delivered on the basis of user consent. 90 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_consent Sourcepoint Stores the Consent Status of the user for the website 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_csv Sourcepoint Read out the script version used on the end device of the user. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_data Sourcepoint Storage of metadata to determine the subsequent display of consent banners. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_lt Sourcepoint Represents the cookie lifetime. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_opt Sourcepoint Storage of the button interaction on the message. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_ss Sourcepoint Represents the scenario status of the user as part of the user journey optimization. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_stage Sourcepoint Used to publish the Consent Banner on staging, which means that it is just an environment that is not live but allows us to test and preview the Banner. https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
14 _sp_v1_uid Sourcepoint Unique ID to support the cookie banner service (messaging service) of the consent management platform 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
consentUUID Sourcepoint Randomly generated unique user ID, which is used to link the end device (i.e. browser) with the consent profile is used in the database. 365 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
Functional
optimizelyEndUserId Optimizely Used for A/B testing, which enables the evaluation of user behavior by testing different layouts and web content. 6 months http://www.optimizely.com/de/privacy
Web Performance/Analytics
_dc_gtm_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga Google Used to distinguish users. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga_ Google Used to persist session state. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gat_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
redirect-* Ladenzeile We use this cookie to track information about the user, which is used to attribute shop conversions back to the clickouts. (Stores: deepestStyleTagId, time of clickout, item ID, session ID, clickout ID, marketing channel) 60 days
Marketing Cookie
_fbp Facebook Saves a unique identifier to store and track visits across websites. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
fr Facebook Tracking cookie from Facebook to deliver a range of advertising products such as real-time bidding from third-party advertisers. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
1P_JAR Google Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting and ad personalization purposes. 1 month https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
CONSENT Google Used to hold Google account data, should the browser be authenticated with a Google account. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
NID Google Unique ID to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. Google uses these preferences for purposes like ad personalization. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
ANID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
APISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
HSID Google A security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorised parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SAPISID Google This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SID Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SIDCC Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SSID Google Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PAPISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSID Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. The information stored in this cookie can also be used for ad personalization. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSIDCC Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
DV Google These cookies are used for the purpose of targeted advertising. 6 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
IDE Google Adsense This cookie is used by Google Doubleclick to realign, optimize, report and match online ads. 390 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_uetsid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for targeted advertising. 16 days
6 hours
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetvid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for Remarketing purposes. 1 day https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
MUID Microsoft Bing Ads User identifier tracking cookie used by Microsoft Bing Ads to help count valid clicks for targeted advertising. 390 days https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_pin_unauth Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 year https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
_pinterest_ct_ua Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 year https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
sid Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 1 month https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
KADUSERCOOKIE Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
APNUID Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
@readme/reference:auth Criteo General configuration and data Persistent https://www.criteo.com/privacy/
color-scheme Criteo General configuration and data Persistent https://www.criteo.com/privacy/
criteo_write_test Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
crtoUmsId Criteo This cookie is used to collect statistical data on your interaction with this website. 1 year https://www.criteo.com/privacy/
cto_bundle Criteo Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 13 months https://www.criteo.com/privacy/
cto_tld_test Criteo Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session https://www.criteo.com/privacy/
dis/rtb/google/cookiematch.aspx Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session https://www.criteo.com/privacy/
DT Criteo Enables the visitor to share content from the website onto social media platforms or websites. 399 days https://www.criteo.com/privacy/
ekfls Criteo General configuration and data Session https://www.criteo.com/privacy/
NRBA_SESSION_ID Criteo Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Session https://www.criteo.com/privacy/
STYXKEY_crtocountry Criteo General configuration and data 1 day https://www.criteo.com/privacy/
tk Criteo General configuration and data Session https://www.criteo.com/privacy/
zdi Criteo Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
t Criteo Stores data on which websites the user has visited. Session https://www.criteo.com/privacy/
u RTB House Data about user activity on the client’s website, in particular whether the user clicked on the Order button; IDs or categories of products viewed by the user; IDs of products added to the shopping cart and/or bought by the user; total value of the order and order identifier. It is not combined with any other sources of PII 12 months https://www.rtbhouse.com/privacy-center
ts RTB House Time of user activity 12 months https://www.rtbhouse.com/privacy-center

c. Vlastné cookies

Prostredníctvom nami nastavených cookies dostávame informácie o type vášho prehliadača a jeho verzii, URL clickstreame (poradie vami navštívených stránok našej internetovej ponuky), navštívených stránkach s výrobkami, dátume a čase vašej návštevy na našich webových stránkach, ako aj o identifikačnom čísle cookie, nie však vaše meno alebo vašu adresu alebo e-mailovú adresu. Pri využívaní aplikácie sa používa namiesto cookies funkčne porovnateľná technika. Cookies vás ako osobu nebudú identifikovať. V každom prípade je používanie vlastných cookies oprávnené na základe nášho oprávneného záujmu o utváranie našich webových stránok v súlade s potrebami, ako aj štatistické vyhodnotenie (čl. 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ).

Nami priamo používané cookies slúžia primárne na štatistické účely. Takto sa dozvedáme, ktoré obsahy našich webových stránok sú zobrazované, ako často, v akom čase, cez aké koncové zariadenia. Tieto informácie slúžia na to, aby sme vám poskytovali komfortnejšie služby. Vďaka štatistickým poznatkom o type prehliadača a operačnom systéme môžeme okrem toho optimalizovať dizajn našich služieb. Okrem toho chceme našim používateľom ponúknuť čo najrelevantnejšie obsahy a služby. Na tento účel analyzujeme automaticky informácie uvedené v protokoloch (súbory, ktoré automaticky vedú protokol všetkých akcií na našich webových stránkach) alebo cookies.

Niektoré naše cookies sú takzvané „session-cookies“. Tieto sú automaticky znehodnocované po 30 minútach neaktivity (t. j. už nevykonávajú žiadne akcie na našej webovej stránke). Okrem toho pracuje s dlhovekými cookies (napr. pri funkcii poznámkových lístkov). Ak napríklad využívate funkciu poznámkových lístkov našich webových stránok, uložia sa informácie k vami označeným výrobkom na základe našich interných čísel výrobkov do cookie tak, aby ste ich neskôr, resp. pri budúcich návštevách mohli znovu nájsť. Tieto cookies zostávajú pre dlhšie obdobie (nie dlhšie ako 5 rokov) vo vašom počítači a nám umožnia zobrazovať optimalizované webové stránky a správne zobrazovať vami využívané funkcie našej webovej stránke. Tieto cookies sa vymazávajú taktiež po určitom čase samy od seba alebo ich môžete vymazať tak, ako je to opísané vyššie.

d. Cookies tretích poskytovateľov

Okrem toho používame aj cookies tretích dodávateľov a tretích dodávateľov služieb. Poskytovatelia služieb spracovávajú s pokynmi spojené pseudonymizované používateľské údaje na základe dohody o spracovaní zákaziek. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľov. Môžete jednotlivé analytické služby kedykoľvek deaktivovať pre budúcnosť. Týmito sú:

aa. Bing (Microsoft)

Používame Conversion Tracking spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Ak sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamný inzerát Microsoft Bing Ads, uloží sa vo vašom prehliadači cookie. To nám umožňuje merať celkový počet používateľov, ktorí sa dostanú na našu webovú stránku a tých, ktorí budú presmerovaní na naše partnerské shopy. Pritom sa nezískavajú žiadne osobné údaje. Microsoft uchováva údaje po dobu 180 dní. Ak nechcete dostávať od Microsoftu žiadnu personifikovanú reklamu, môžete to určiť v nastaveniach prehliadača alebo použiť nasledujúci odkaz: http://choice.microsoft.com/de/opt-out. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Microsoftu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

bb. Facebook Analytics (“Website Custom Audiences”)

Používame pri našej internetovej prezentácii „Website Custom Audiences“ pixel sociálnej siete Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, ktorá zasa používa ako subdodávateľ údajov spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej „Facebook“). Táto funkcia umožňuje Facebooku zistiť, že ste navštívili naše stránky a zobrazujú vám cielené reklamy. Pritom sú na našich stránkach integrované tzv. počítacie pixely. Tento pixel nám pomáha sledovať správanie používateľov bez ohľadu na zariadenie, ktorí boli kliknutím na reklamný inzerát na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku, aby sme vyhodnotili účinnosť reklamných inzerátov. Tieto údaje sú pre nás anonymné. Pretože počítací pixel vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku, dostáva Facebook týmto o. i. od vášho prehliadača informáciu, že z vášho koncového zariadenia bola vyvolaná naša stránka. Ak ste používateľom Facebooku, môže Facebook týmto návštevu našich stránok priradiť vášmu používateľskému účtu. Ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook, takže Facebook je zodpovedný za spracovanie vašich údajov. Môžeme len regulovať to, ktorým segmentom používateľov Facebooku (ako vek, záujmy) má byť zobrazená naša reklama. Pritom využívame dva spôsoby práce Custom Audiences, pri ktorých sa nezasielajú žiadne záznamy, predovšetkým žiadne e-mailové adresy našich používateľov – zašifrované či nezašifrované – Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Kliknite sem, ak si neželáte zaznamenávanie údajov prostredníctvom funkcie Custom Audiences: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ alebo Opt-out Link Facebook Analytics.

cc. Facebook Conversion

Používame „Conversion-Pixel“, resp. „pixel sledovania akcií návštevníkov“ od Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, ktorá používa ako subdodávateľa údajov spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej „Facebook“). Vyvolaním tohto pixelu z vášho prehliadača Facebook rozpozná, či bol reklamný inzerát v sociálnej sieti Facebook úspešný. Od Facebooku na to dostaneme výlučne len štatistické údaje bez vzťahu ku konkrétnej osobe. Takto môžeme registrovať účinnosť reklamy na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu. Predovšetkým, ak ste prihlásený na Facebooku, odkazujeme ďalej na jeho informácie o ochrane údajov https://www.facebook.com/about/privacy/. Prosím kliknite sem, ak chcete odvolať svoj súhlas s používaním Conversion Pixel: Opt-out Link Facebook Conversion.

dd. Google Analytics

Používame Google Analytics, službu na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej „Google“). Google Analytics používa cookies. Informácie o používaní tejto webovej stránky, ktorá vytvorila cookie, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäte. Aktivovaním anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa predtým kráti Googlom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Z nášho poverenia používa Google tieto informácie, aby nám oznámil, z ktorej webovej stránky ste prišli na naše webové stránky, aby vyhodnotil vaše využívanie webových stránok (napríklad, ktorú podstránku ste navštívili) a vytvoril reporty o všeobecnom používaní našich webových stránok, ako aj aby nám poskytol ďalšie služby s tým spojené. Informácie získané cez cookie môžu obsahovať aj informácie, ktoré Google získava v rámci reklamy vzťahujúcej sa na záujmy a od tretích dodávateľov (napr. demografické znaky, pohlavie a záujmy). Google tieto informácie prípadne zasiela tiež tretím osobám, ak to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Vašu IP adresu Google nespája, podľa jeho tvrdenia, s inými spoločnosťou Google ukladanými údajmi. Okrem toho môžete registrácii údajov vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webových stránok spoločnosťou Google a šíreniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/sk.html resp. na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.
Opt-out Link Google Analytics

ee. Google Tag Manager

Používame Tag-Manager od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej „Google“). Tagy sú údajové prvky na webových stránkach, ktoré okrem iného slúžia na zisťovanie počtov návštevníkov a ich správania, na vytváranie reklamy pre špecifické cieľové skupiny a nakoniec na optimalizovanie ponuky. Cez Tag Manager nahrávame meracie pixely, cookies a trackery tretích dodávateľov, ktorí sú uvedení v tomto vyhlásení o ochrane údajov, na webové stránky. Nástroj Top-Manager samotný (ktorý implementuje tagy) je doménou bez cookie a neregistruje žiadne osobné údaje. Nástroj sa stará o uvoľňovanie iných tagov, ktoré registrujú údaje a sú znázorňované osobitne. Google Tag Manager na tieto údaje nepristupuje. Ďalšie informácie môžete nájsť tu: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html a https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

ff. Google (Dynamic) Remarketing

Používame Dynamic Remarketing Tool (aj „podobné cieľové skupiny“) od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej „Google“). Pomocou cookies je možné analyzovať vaše záujmy pri návšteve webovej stránky a následne ich využiť na relevantnú propagáciu výrobkov. Ak následne navštívite inú webovú stránku v sieti Google Display, zobrazia sa vám reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú vami predtým vyvolané výrobky a informácie. Ak ste na to dali svoj súhlas, spája Google navyše vašu históriu používania prehliadača s vaším účtom Google a používa na personalizáciu inzercie informácie z účtu Google, týkajúce sa vyhľadávania a používateľského správania. Google používa tieto údaje spolu s údajmi z Google Analytics, aby zostavil zoznamy cieľových skupín pre remarketing bez ohľadu na používané zariadenie. Pri tom sa registruje autentifikované ID, ktoré vám pridelil Google Analytics. Viac informácií a možností na deaktivovanie takejto reklamy nájdete pod www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=sk (odkaz „Nastavenia inzercie“, potom „Deaktivovanie).

gg. Google Ads Conversion

Používame ako reklamný zákazník spoločnosti Google Ads jej Conversion-Tracking (meranie úspešnosti marketingu). Google Ads je internetová reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“), ktorá inzerentom umožňuje umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacích nástrojov spoločnosti Google a do reklamnej siete Google. Pritom Google nastaví cookie, len čo sa cez Google inzerciu dostanete na našu webovú stránku. Tieto cookies strácajú po 30 dňoch svoju platnosť. Informácie získané pomocou konverzných cookies slúžia na vyhotovenie konverzných štatistík pre používateľov Ads (akými sme my). Takto môžeme napríklad zistiť, koľkí používatelia sa dostali na našu stránku kliknutím na Google Ads reklamu. Každý používateľ Ads dostáva iný cookie. Cookies takto nemožno následne sledovať cez webové stránky používateľov Ads. Reklamní zákazníci Ads nedostávajú žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete u Google pod https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Používatelia môžu okrem toho inzerciu Google ako celok alebo čiastočne deaktivovať alebo odmietnuť (vykonať Opt-out) pod https://adssettings.google.com/authenticated.
Opt-out Link Google Ads

hh. Google AdSense

Na túto webovú stránku sme integrovali program Google AdSense Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google AdSense je online nástroj, ktorý umožňuje umiestňovanie reklamy na webové stránky tretích strán. Google AdSense je založený na algoritme, ktorý vyberá reklamy, ktoré sa majú zobraziť na stránkach tretích strán, v závislosti od obsahu stránok tretích strán. Google AdSense umožňuje zacieliť používateľov webu na základe ich záujmov. To sa dosahuje generovaním individuálnych užívateľských profilov.

Účelom komponentu Google AdSense je začleniť reklamy na našu webovú stránku. Program Google AdSense nastavuje súbor cookie v IT systéme dotknutej osoby. Nastavenie súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať použitie našej webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná nami a obsahuje súčasť Google AdSense, webový prehľadávač v IT systéme subjektu údajov je automaticky vyzvaný príslušnou zložkou Google AdSense na prenos údajov spoločnosti Google za účely online reklamy a výpočtu provízií. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Google okrem iného používa na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a na následné vypočítanie provízie.

Google AdSense používa aj „sledovacie pixely“. Sledovací pixel je miniatúrna grafika zabudovaná do webových stránok, ktorá umožňuje zaznamenávať a analyzovať protokolové súbory, aby sa mohla vykonávať štatistická analýza. Google môže pomocou vloženého sledovacieho pixelu určiť, či a kedy subjekt údajov otvoril web a na ktoré odkazy dotknutý subjekt údajov klikol. Sledovacie pixely sa používajú aj na analýzu toku návštevníkov na webovej stránke.

Prostredníctvom služby Google AdSense sa do spoločnosti Google prenášajú osobné údaje a informácie, ktoré zahŕňajú vašu adresu IP a sú potrebné na sledovanie a účtovanie reklám. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Google zdieľať osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tohto technického postupu s tretími stranami.

Viac informácií a spôsobov, ako zakázať túto reklamu, nájdete na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/adsense/start a https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=sk

ii. Optimizely

Používame nástroj na AB-test spoločnosti Optimizely Inc, 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. A/B testovanie nám umožňuje analyzovať správanie užívateľov testovaním rôzneho rozmiestnenia a webového obsahu. Službu poskytuje spoločnosť Optimizely Inc., 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. S cieľom umožniť vyhodnotenie výsledkov analýzy sa súbory cookies ukladajú vo vašom zariadení po dobu 6 mesiacov. Na stránke https://www.optimizely.com/opt_out nájdete pokyny k deaktivovaniu súboru cookies v akomkoľvek okamihu. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na https://www.optimizely.com/de/privacy.

jj. Pinterest Tag

Používame Pinterest kód (tzv. "Pinterest tag") od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. poschodie, Fenian Street, Dublin 2, Írsko (ďalej ako "Pinterest"), ktorého retenčné obdobie je jeden rok. Prístupom tohto kódu cez Váš internetový prehliadač, dokáže Pinterest určiť, či zobrazenie reklamy na Pintereste bolo úspešné, tzn. či reklama viedla k návšteve stránky. V tomto prípade, dostávame od Pinterestu výlučne štatistické údaje, ktoré nemožno pripísať konkrétnej osobe. To nám umožňuje určiť efektívnosť Pinterest reklám pre štatistické účely a prieskum trhu. Údaje zaznamenané týmto kódom sa ďalej používajú vo vybraných situáciách na zobrazenie reklamy určenému publiku. Ak ste prihlásený na Pintereste, radi by sme Vás oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov: https://about.pinterest.com/privacy-policy. Ak si neprajete, aby sme Vám zobrazovali na mieru určené reklamy využívajúce Pinterest kód, môžete si upraviť Vaše nastavenia podľa nasledujúceho postupu: https://help.pinterest.com/en/article/edit-personalization-settings Prípadne môžete deaktivovať Pinterest kód prostredníctvom webovej stránky Digital Advertising Alliance a to na nasledujúcom odkaze: http://www.aboutads.info/choices/.

kk. Sklik Conversion

Využívame jeden cookie spoločnosti Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česko, na meranie konverzií, ktoré sú výsledkom z inzercie Sklick Accounts. Pritom sa registrujú údaje protokolu, ako IP adresy. Podľa vyjadrenia spoločnosti Seznam.cz, a.s., sa údaje anonymizujú a nemajú teda žiadny vzťah k osobám (https://o.seznam.cz/en/privacy-policy/). Doba prevádzky súboru cookies je 120 dní. Ak nesúhlasíte s trackingom, môžete tomu zabrániť v prehliadači cez nastavenie do-not-track.

ll. Criteo

Na naše webové stránky integrujeme technológiu retargetingu Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Paris, aby sme mohli zobrazovať cielené odporúčania produktov ako personalizované reklamné bannery na iných webových stránkach (tzv. publisheri). Criteo pritom zhromažďuje informácie o surfovaní návštevníkov našej webovej stránky na marketingové účely ukladaním sledovacích súborov cookie a iných sledovacích technológií na ich koncovom zariadení prostredníctvom webového prehliadača.

Toto sa vykonáva na rôznych zariadeniach používateľa pomocou technického identifikačného čísla ("ID"). Podľa Criteo sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Pomocou týchto technológií Criteo označuje návštevníkov na webových stránkach a aplikáciách svojich partnerov. Criteo analyzuje iba prezerané produkty alebo správanie pri vyhľadávaní a navštívené stránky na webe partnera, pre ktorého Criteo poskytuje reklamu.

Na účely poskytovania personalizovanej reklamy môže Criteo synchronizovať ID rôznych používaných prehliadačov ("synchronizácia ID"). Táto technológia synchronizácie ID umožňuje spoločnosti Criteo zobrazovať reklamy, ktoré sú pre používateľov najrelevantnejšie - bez ohľadu na použitý prehliadač alebo koncové zariadenie - bez toho, aby spoločnosť Criteo musela na tento účel zhromažďovať a spracovávať osobné údaje.

Na tento účel Criteo používa presné metódy prepojenia založené na technických údajoch zhromaždených prostredníctvom použitých technológií Criteo – ako sú ID našich reklamných partnerov alebo šifrované e-mailové adresy, ktoré partneri odovzdávajú Criteo. Viac informácií o ochrane údajov v Criteo nájdete na https://www.criteo.com/privacy/.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 lit. a) DS-GVO.

Spolu so spoločnosťou Criteo sme spoločne zodpovední za všetky údaje zhromaždené prostredníctvom technológie opätovného zacielenia spoločnosti Criteo podľa čl. 4 č. 7 DS-GVO a majú uzatvorenú osobitnú dohodu podľa čl. 26 (1) s. 2 DS-GVO.

Táto dohoda o spoločnej zodpovednosti špecifikuje, že Criteo je primárne zodpovedné za spracovanie údajov a že nemáme prístup k individuálnym údajom návštevníkov.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať úpravou nastavení ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania súboru cookie je 180 dní. Ďalšie informácie nájdete na https://www.criteo.com/privacy/how-we-use-your-data/ a https://www.criteo.com/privacy/how-criteo-services-work-across-environments/.

mm. RTB House

Aby sme mohli vykonávať personalizované reklamné kampane, spracúvame určité údaje o online aktivitách používateľov na tejto webovej stránke. Tieto údaje môžu zahŕňať: Online identifikátory (napr. ID súboru cookie / ID mobilnej reklamy), informácie o konkrétnych navštívených stránkach, prezeraných produktoch a podrobnosti o technickom zariadení a vyhľadávacom programe. Zaangažujeme RTB House GmbH, spoločnosť zaoberajúcu sa reklamnými technológiami, ako subdodávateľa tretej strany na prevádzkovanie reklamných kampaní a zobrazovanie personalizovaných reklám používateľom na základe týchto údajov. V rozsahu, v akom sú tieto údaje „osobnými údajmi“ podľa GDPR, vystupujeme ako prevádzkovateľ a RTB House GmbH vystupuje ako spracovateľ. Viac informácií o technológii retargetingu RTB House nájdete na:https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.


9. Čas uloženia v pamäti

Údaje máme uložené len dovtedy, kým sme na to oprávnení a pokiaľ nezanikol účel ich spracovania. Pre trvanie uloženia osobných údajov platí zákonná lehota ich uchovávania. Po uplynutí lehoty sa zodpovedajúce údaje rutinne vymažú alebo zablokujú, ak už nie sú potrebné na plnenie alebo prípravu zmluvy.


10. Prevod na tretie strany

Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám iba v prípade, ak sa vyžaduje, aby sa prenos dodržal v súlade s našimi zmluvnými záväzkami, iba ak je to evidentne potrebné uskutočniť prostredníctvom alebo spoločne s iným poskytovateľom (napr. Partnerstvá), ak to povoľuje alebo vyžaduje zákon prenášať údaje iným spôsobom, alebo ak ste nám poskytli zodpovedajúci súhlas.

V niektorých prípadoch tiež zamestnávame externých poskytovateľov služieb alebo pridružené spoločnosti poverené spracovaním údajov v našom mene na základe pokynov. Zaisťujeme, aby títo poskytovatelia služieb boli zmluvne viazaní prísnymi podmienkami VNOÚ ako spracovateľmi údajov a aby títo používatelia nemali zakázané používať vaše údaje na akékoľvek iné účely. Nás spracovatelia údajov, ktorí pracujeme, poskytujú najmä nasledujúce služby: zasielanie bulletinov, prieskumy / komentáre a nástroje na analýzu webových / aplikácií.

Dáta sa prenášajú spracovateľom údajov na základe čl. 28 ods. 1 VNOÚ, a tiež na základe nášho oprávneného záujmu o ekonomické a technické výhody, ktoré poskytuje zamestnávanie špecializovaných spracovateľov údajov v súlade s článkom 1 ods. 6 ods. 1 bod f VNOÚ.

Pokiaľ sme povinní tak urobiť podľa zákona alebo nám to bolo povolené podľa zákona o ochrane údajov, odovzdáme osobné údaje verejným orgánom, ako je polícia alebo prokuratúra (článok 6 ods. 1 písm. C VNOÚ). , Tieto údaje sa prenášajú na základe nášho oprávneného záujmu predchádzať zneužívaniu, stíhať trestné činy a zabezpečovať, ustanovovať a vymáhať právne nároky, pokiaľ neprevažujú vaše práva a záujmy pri ochrane vašich osobných údajov, čl. 6 ods. 1 bod f VNOÚ.


11. Vaše práva

Môžete od nás požadovať informácie (čl. 15 VNOÚ), opravu (čl.16 VNOÚ), vymazania (čl. 17 VNOÚ) , ako aj obmedzenie spracovania (čl. 18f. VNOÚ) osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Máte tiež právo získať od nás údaje, ktoré ste nám poskytli (čl. 20 VNOÚ). Môžete ďalej kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov nami v budúcnosti (čl. 21 VNOÚ).


Svoje otázky zasielajte, prosím, e-mailom na privacy@ladenzeile.com alebo poštou na adresu:


Ladenzeile GmbH
Datenschutzbeauftragter - Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Zimmerstraße 50
10888 Berlín, Nemecko


Nakoniec máte právo sa na spracovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou sťažovať na orgáne pre dohľad nad ochranou údajov.


12. Sociálne siete

Sme zastúpení aj na sociálnych sieťach cudzích podnikov, ako je napríklad Facebook, Instagram, Pinterest alebo Twitter. Preto sme jednotlivé funkcie týchto sietí integrovali aj do našich online služieb. Zoberte, prosím, do úvahy, že pre používanie danej sociálnej siete platia používateľské podmienky a podmienky ochrany údajov týchto firiem, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Na tieto nami integrované funkcie sme už poukazovali v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov, pričom inak spracovávame vaše údaje vtedy, keď ste nás kontaktovali cez sociálne siete.

V smartfónoch a tabletoch sa uvedené služby často nevykonávajú vo forme doplnkov, ale prostredníctvom integrovanej funkcie zdieľania zariadenia. V závislosti od toho, ako je to nakonfigurované, môže byť tiež možné prenášať informácie iným poskytovateľom služieb sociálnych médií. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k zariadeniu.

Ak ste prihlásený / -á do príslušnej sociálnej siete súčasne, zistí, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštevujete pri každom hovore a počas celého trvania príslušnej návštevy. Tieto informácie zhromažďuje príslušná súčasť sociálnej siete a priraďujú sa k vášmu účtu sociálnej siete. Ak kliknete na jedno z tlačidiel integrovaných na našej webovej stránke alebo urobíte komentár alebo odporúčanie, sieť priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu v sociálnej sieti a uloží tieto osobné údaje.

Sieť je vždy informovaná prostredníctvom súčasti siete, že ste navštívili našu stránku, ak ste prihlásení do tejto siete v čase, keď k nej pristupujete, bez ohľadu na to, či na ňu kliknete alebo nie. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie preniesli do sociálnej siete, môžete im zabrániť tým, že sa odhlásite zo svojho účtu v sociálnej sieti pred prístupom na našu webovú stránku. Sieť však tiež zaznamenáva zobrazenia stránok bez ohľadu na to, či ste pri používaní našich stránok prihlásení do siete.


a) Facebook

Do tejto webovej stránky sme integrovali komponenty Facebooku. Facebook je sociálna sieť. Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie osobných údajov, ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, je Facebook Ireland Ltd., 4 námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko.

Informácie poskytujú zásady ochrany osobných údajov zverejnené spoločnosťou Facebook, dostupné na stránke https://facebook.com/about/privacy/.

Facebook Fanpages

Na nasledujúcich odkazoch používame Facebook Fanpages, pre ktoré sme spoločnými kontrolórmi s Facebookom.

- https://de-de.facebook.com/ladenzeile/
- https://www.facebook.com/LadenzeileDE/
- https://www.facebook.com/LadenzeileAT/
- https://www.facebook.com/ShopalikeDK/
- https://www.facebook.com/ShopalikeFI/
- https://www.facebook.com/ShopalikeFR/
- https://www.facebook.com/ShopalikeIT/
- https://www.facebook.com/ShopalikeNL/
- https://www.facebook.com/ShopalikePL/
- https://www.facebook.comShopalikeSE/
- https://www.facebook.com/ShopalikeSK/
- https://www.facebook.com/ShopalikeES/
- https://www.facebook.com/ShopalikeCZ/
- https://www.facebook.com/ShopalikeHU/

Ako spoloční kontrolóri s Facebookom analyzujeme, ako používate našu Fanpage (Page Insights). Informácie požadované podľa VNOÚ týkajúce sa spracovania údajov v súvislosti so Page Insights je možné získať na Facebooku; V súčasnosti je k dispozícii v pravidlách ochrany osobných údajov na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

V súvislosti so Štatistikami stránok dostávame iba anonymizované štatistiky. Nemáme prístup k osobným údajom spracúvaným spoločnosťou Facebook. Anonymizované údaje spracúvame na základe štatutárnych ustanovení, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, pretože máme prevažujúci legitímny záujem na tom, aby sme lepšie porozumeli záujmom návštevníkov našich Fanpages (čl. 6 ods. 1 písm. F). VNOÚ).


b) Instagram

Nájdete nás na Instagrame. Prevádzkovateľom je Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Ďalšie informácie a informácie o súčasných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram nájdete na stránke https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.


c) Pinterest

Sme tiež na Pintereste Pinterest, Ltd, Palmerston House, 2. poschodie, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“). Zásady ochrany osobných údajov Pinterestu, ktoré sú k dispozícii na https://about.pinterest.com/privacy-policy , zverejňujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov spoločnosťou Pinterest.


13. Integrácia tretej strany

Na zobrazenie a optimalizáciu našich služieb integrujeme služby tretích strán uvedené nižšie. Okrem iného to zahŕňa zvukové a video záznamy, ako aj ďalší vložený a označený obsah a nastavenia na stránkach partnerských obchodov, ako počasie, mapy, ponuka práce, nehnuteľnosti, menové prevody a nastavenia hazardných hier. Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje ani ich neodovzdávame tretím stranám. S takto nastaveným typom ponuky sa Váš prehliadač pravidelne pripája priamo na servery tretích strán a prenáša údaje operátorovi hneď po načítaní a zobrazení obsahu. Nemáme žiaden vplyv na proces spracovania údajov, ich rozsah, účel a obdobia uchovávania údajov, ktoré zbierajú tretie strany. Bežne sa to týka IP adresy používateľa, bez ktorej by poskytovateľ tretej strany nebol schopný zaslať vložený obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto potrebná na samotné zobrazenie obsahu.

Viac informácií o ochrane údajov môžete získať na webových stránkach príslušných tretích strán:

- Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy/
- Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.instagram.com/legal/privacy/
- Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy


14. Odkazy na webové stránky našich partnerských obchodov

Prepájame naše webové stránky s webovými stránkami našich partnerov (online shopy ďalej ako „partnerské shopy“), ktorí ponúkajú na predaj nami prezentované výrobky a cez ktorých možno priamo realizovať nákup. Partnerské shopy nie sú s nami prepojené podniky, ale sú to ekonomicky samostatné firmy. Ak kliknete na výrobky zobrazené u nás a tým na odkazy, budete priamo presmerovaný na stránku našich partnerských shopov. Súbor cookie sa ukladá do Vašeho zariadenia a neskôr slúži na priradenie ponuky partnerského obchodu k príslušnej ponuke, ktorú na našej stránke prezeráte. To nám umožňuje zlepšovať služby, ako aj meranie marketingových kampaní obchodných partnerov (článok 6 písm. F GDPR). Od tohto okamihu nemáme žiaden vplyv na to, aké údaje sú zhromažďované a používané našimi partnermi. Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov na stránkach našich partnerov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov.


15. Affiliate Marketing

Na našich webových stránkach používame affiliate marketing. Affiliate marketing umožňuje komerčným operátorom, známym ako inzerenti, zobrazovať reklamu na webových stránkach tretích strán, inými slovami na webových stránkach marketingových partnerov, ktorí sú známi ako pridružené spoločnosti alebo vydavatelia. Ak kliknete na reklamné médium a tým aj na pridružený odkaz, budete presmerovaní na službu inzerenta. Od tejto chvíle nemáme žiaden vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú ostatní účastníci pridruženej siete a samotná sieť.

Ďalšie informácie o jednotlivých pridružených sieťach nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.


16. Existencia automatizovaného rozhodovania

Zdržiavame sa automatického rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR.

  • Kontakt

Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlín
Nemecko
E-Mail: info@shopalike.sk
Tel: +49(0)30-609 819 913
Fax: +49(0)30-609 848 885

Feedback
späť hore